dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Priključitev na omrežje

Hišni vodovodni priključek

Vodovodni priključek je namenjen odjemu vode iz vodovodnega omrežja za interno uporabo. Je priključna garnitura s spojno cevjo od sekundarnega vodovodnega omrežja do vključno obračunskega vodomera z vsemi vgrajenimi elementi. Priključek stavbe na javni vodovod mora biti izveden v skladu z občinskim Odlokom o oskrbi s pitno vodo, Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema ter pogoji soglasja upravljavca javnega vodovodnega omrežja

Projekt hišnega vodovodnega priključka

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod morate pridobiti tudi potrditev projekta za izvedbo priključitve (PZI projekta hišnega vodovodnega priključka). Projekt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, s katerim kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja določamo pogoje za tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov ter naprav na območju v upravljanju Komunale Metlika.

 

Obnove in vzdrževanje hišnih priključkov 

Kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja smo pristojni za obnove in vzdrževanje hišnih priključkov. Stroški vodovodnega materiala in montaže se krijejo iz postavke omrežnine, ki se uporabnikom obračuna pri oskrbi s pitno vodo. Strošek gradbenih del nosi uporabnik in jih tudi pred izvedbo obnove priključka zagotovi. Obnove hišnih priključkov izvajamo sočasno z obnovami javnega vodovodnega omrežja na posameznih območjih in v primeru sanacije okvar na vodovodnem omrežju. Hišne priključke obnovimo tudi na željo uporabnika. Po prejemu vašega obvestila, opravimo ogled na terenu in izdamo navodila za izvedbo gradbenih del.

Odklop hišnega priključka

Vodomeri

Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. Obračunski vodomer mora imeti vsak uporabnik. Velikost in mesto vgraditve glavnega vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje. Pri novogradnjah in rekonstrukcijah mora biti vgrajen v jaških izven stavbe ali inženirskega objekta, čim bližje javnemu vodovodu, pri čemer razdalja med glavnim obračunskim vodomerom in mestom priključitve na javni vodovod ne sme preseči 50 m.

 Menjava vodomerov

Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje. Skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere smo kot izvajalec javne službe dolžni vršiti menjavo vodomerov s pretečenim rokom veljavnosti vsakih pet let. Stroški menjave vodomerov se krijejo iz postavke omrežnina voda, ki jo mesečno plačujete uporabniki. Višina omrežnine je odvisna od dimenzije vodomera.

Vzdrževanje vodomerov in vodomernega mesta

Vodomerno mesto morate redno vzdrževati ter poskrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami ali zmrzaljo. Vodomera ni dovoljeno prestavljati, zamenjati ali popravljati, niti odstraniti plombe. Prostor za vodomer ste dolžni zgraditi in ga vzdrževati uporabniki. Vodomer mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede in popise stanja porabe vode, izkazane na vodomeru.

Kontrola pravilnega delovanja vodomera

Če menite, da vaš vodomer ne deluje pravilno, lahko pisno ali telefonsko naročite izredno kontrolo delovanja vodomera. Vodomer demontiramo in zamenjamo z novim, overjenim vodomerom. Zamenjani vodomer pošljemo pooblaščeni neodvisni organizaciji na izredno kontrolo delovanja. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi stroške kontrole uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.

Središče za dostopnost