dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Vodovodno omrežje

Izgradnja in upravljanje javnega vodovodnega sistema

Metliški sistem oskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki ga upravlja javno podjetje Komunala Metlika d. o. o., oskrbuje s pitno vodo približno 8100 prebivalcev. Možnost oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja ima v tem trenutku preko 99 % prebivalstva metliške občine. Sestavljajo ga trije, po kakovosti zajete vode med seboj različni sistemi: Obrh, ki napaja mesto Metlika in južni, ravninski del občine, Jamniki, ki oskrbuje severni in severovzhodni del, ter Hrast, ki napaja severozahodni del metliške občine.

Občina Metlika je lastnica javnega vodovodnega omrežja, tako tudi načrtuje njegov razvoj in obnovo. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novogradnjo se infrastruktura prenese v upravljanje in vzdrževanje na Komunalo Metlika, ki lastnici za to plačuje najemnino.

Vodovodno omrežje delimo na magistralne, primarne in sekundarne vodovode, objekte in naprave ter hišne vodovodne priključke. Magistralni vodovodi so tisti, ki zagotavljajo preskrbo s pitno vodo v dveh ali več občinah. Primarni in sekundarni vodovodi, objekti in naprave pa so tisti, ki so teritorialno v posamezni občini in zagotavljajo preskrbo s pitno vodo samo v tisti občini. Komunala Metlika upravlja in vzdržuje 150 km vodovoda ter 15 vodohranov.

Vodovodni sistemi in vodni viri

Sistem Obrh

V preteklih letih je bilo največ pozornosti posvečene sistemu oskrbe s pitno vodo Obrh, ki oskrbuje največji del občine. Sistem Obrh s pitno vodo napaja mesto Metlika in južni del občine Metlika. Skupno oskrbuje skoraj 6000 prebivalcev, kar predstavlja okoli 72% prebivalstva metliške občine. Zaradi same lokacije izvira, ki se nahaja pod starim mestnim jedrom, in zaradi kraškega porekla izvira, je priprava pitne vode zelo zahtevna. Izvir se napaja s površja skozi razpoke v apnencu in dolomitu, zato se voda skozi prehod v podzemlje ne uspe zadostno očistiti. Zlasti ob obilnejših padavinah in taljenju snega močno kali. Vodo očistimo s postopki koagulacije, sedimentacije in filtracije. Očiščeno vodo dezinfeciramo z UV-žarki in CIO2 (klor-dioksidom), ki omogoča zapoznelo delovanje. Tako prečiščena in dezinfecirana voda je zdravstveno neoporečna in ustreza normativom, ki jih predpisuje obstoječa zakonodaja.

Sistem Jamniki

Sistem Jamniki se napaja iz več zajetij na Gorjancih v sosednji Hrvaški. Vodovod oskrbuje približno 1800 prebivalcev, kar predstavlja približno 23% prebivalstva metliške občine. Zajeta voda je v stiku s površinsko, zato ima njej podobne lastnosti. Vodo se kemično obdela (klorira) z raztopino natrijevega hipoklorida.

Sistem Gornji Suhor

Sistem Gornji Suhor, ki oskrbuje okoli 300 prebivalcev oziroma približno 4% prebivalstva metliške občine, se napaja predvsem iz vrtine Gornji Suhor, kjer je voda dobre kakovosti in običajno ustreza normativom Pravilnika o pitni vodi tudi glede bioloških parametrov. Vodo se minimalno klorira z raztopino natrijevega hipoklorida.

Belokranjski vodovod

V letu 2015 so belokranjske občine končale z izgradnjo belokranjskega vodovoda II.faza, s katerim smo fizično povezali vodovodne sisteme v Črnomlju, Semiču in Metliki na skupni vodovodni vir, ki bo omogočal možnost rezervne vodooskrbe ali priključitev na drug vodni vir v primeru škode ali onesnaženja enega vodnega vira. V okviru projekta smo obnovili ali na novo zgradili 45 km vodovoda, 7,5 km kanalizacije, 4 vodohrane, vrtino ter dva zadrževalnika meteornih vod.

Vodohrani

vodohran – VH m3 naselja, ki se oskrbujejo iz VH
VESELICA 650 Metlika-Križevska vas-Dacarji-Rosalnice-Želebej-Radoviči-Božakovo-Rakovec- Gavgen hrib-Primostek-Krivoglavice-G.inD.Dobravice-Geršiči-Gradac-Klošter-Okljuka-Škrilje-Kapljišče-Boršt-Mlake-Boginja vas-Prilozje-Krasinec-Podzemelj-Zemelj-Grm-Otok
BOČKA 500  Del Metlike
KUČAR 1 150 del Podzemlja
KUČAR 2 120 Kučar
RADOVICA 1 130 Radovica-Brašljevica-Nova gora-Vidošiči
SLAMNA VAS 1 145 Slamna vas, Boldraž, Zverkov vrh, Svržaki, Čurile
BOJANJI HRIB 200 Bojanja vas
BREZOVICA 100 Grabrovec, Berčice
BUŠINJA VAS 150 Bušinja vas, Bereča vas, Dragomlja vas, Gornja Lokvica, Dolnji Suhor
GLAVICA nad Brezovico 75 Brezovica, Malo Lešče
LOKVICA 30 Dolnja Lokvica, Trnovec
DRAŠIČI 200 Drašiči, Krmačina, Železniki
HRAST 1 275 Hrast, Gornji Suhor, Ravnace, Dole, Drage
JUGORJE 200 Jugorje, Mačkovec, Škemljevec, Božič vrh, Sela
RAKOVEC 5 Rakovec

 

Daljinski nadzor vodovodnega omrežja in objektov

Daljinski nadzor izvajamo s pomočjo telemetrije. Pod nadzorom so vsi vodohrani in črpališča.

Vodenje katastra 

Kataster vsebuje grafične in atributne podatke, ki skupaj z različnimi prostorskimi podlagami tvorijo geografski informacijski sistem (GIS). Za potrebe izvajanja javne službe vodimo tudi t.i. operativni kataster, ki vključuje podrobne podatke o ceveh, objektih ter elementih vodovodnega sistema. Vsak novozgrajeni in obnovljen cevovod vnesemo v sistem. Trudimo se, da nadgrajujemo kataster tudi za starejše cevovode. Kataster je javno dostopen vsem, ki jih to zanima, s pomočjo prostorskega portala PISO http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx?ime=metlika.

Središče za dostopnost