dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Kakovost pitne vode

Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Zdravstvena ustreznost vode vseh treh sistemov se redno spremlja v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/05). Dnevno se spremlja postopke priprave pitne vode in parametre, ki vplivajo na njeno kakovost in zdravstveno ustreznost. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP sistema. Ta nam omogoča takojšnje prepoznavanje tveganj, ki bi lahko poslabšala kakovost pitne vode, in ukrepanje preden bi bile presežene mejne vrednosti na kritičnih kontrolnih točkah, ki jih linijsko kontinuirano spremljamo. Poleg internega nadzora, ki ga izvaja izvajalec javne službe sam, notranji nadzor na podlagi pogodbe opravlja Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Na osnovi Pravilnika o pitni vodi ministrstvo za zdravje izvaja monitoring pitne vode po celi državi, torej tudi na sistemih oskrbe s pitno vodo v občini Metlika.

Najpomembnejše je obvladovanje mikroorganizmov v pitni vodi. Če voda vsebuje mikroorganizme, lahko ogroža zdravje ljudi, zato se prednostno spremljajo mikrobiološki parametri v vodi. Pri tem upoštevamo parametre (mikrobiološke, kemijske in indikatorske) in mejne vrednosti iz državnega Pravilnika o pitni vodi. Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. Iz rezultatov preskušanj je razvidno ali je voda onesnažena s fekalnimi klicami, ki imajo izvor v človeških in/ali živalskih iztrebkih, ali z indikatorskimi klicami – parametri. Zaradi uživanja vode, onesnažene s fekalnimi klicami lahko zbolimo. Preskušanje vzorca pitne vode na posamezne kemijske parametre (kot so na primer nitrati, amonij, oksidativnost, motnost, pH vrednost,…) pokaže obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode s kemičnimi snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. Kljub velikemu številu kemikalij v okolju so v normative vključene le nekatere, s katerimi si pomagamo pri oceni. Dodatno spremljamo tudi indikatorske parametre, kjer mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati.

Oblike nadzora

Notranji nadzor: Notranji nadzor mora izvajati upravljavec vodovodnega sistema. Za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode imamo že od leta 2004 vzpostavljen notranji nadzor na osnovi sistema HACCP. S pomočjo sistema prepoznamo različne dejavnike, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in skladno s tem izvajamo potrebne ukrepe. Vzpostavljen imamo stalen nadzor na tistih mestih v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. V sklopu HACCP sistema so opredeljena tudi mesta vzorčenja, vrsta preskušanja in najmanjša frekvenca vzorčenja. S pomočjo spletne računalniške aplikacije imamo celosten daljinski nadzor nad samim delovanjem naprav za dezinfekcijo pitne vode, spremljamo meritve prostega klora v pitni vodi in meritve motnosti pitne vode. Prav tako imamo tudi nadzor nad avtomatskim izločanjem motne vode iz vodooskrbe. V sklopu notranjega nadzora izvedemo vzorčenje pitne vode za laboratorijska preskušanja, izvedejo se mikrobiološka preskušanja in fizikalno kemijska preskušanja. Laboratorijska preskušanja opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Lokacija Novo mesto. Pripravijo se tudi letna poročila o kakovosti pitne vode za vodovodne sisteme v upravljanju, v katerih predstavimo opis stanja posameznega vodovodnega sistema, rezultate laboratorijskih izvidov in morebitne ukrepe za izboljšanje.

Monitoring: Drugo vrsto nadzora, t. i. monitoring, zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, , ki izvaja program monitoringa za pitno vodo. V program monitoringa so vključeni vsi vodovodni sistemi, Nadzor nad izvajanjem javne oskrbe s pitno vodo, notranjega nadzora, monitoringa in vseh spremljajočih higienskih programov nadzoruje tudi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

Priprava vode

Dezinfekcija (razkuževanje) pitne vode je postopek priprave pitne vode s katerim uničimo mikroorganizme, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi. Z dezinfekcijo pitne vode tako preprečujemo širjenje nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi v pitni vodi. Uporabljamo natrijev hipoklorit – klor je preventivno dezinfekcijsko sredstvo, ki predstavlja dodatno varnost pred naknadnim onesnaženjem.

OCENA UPRAVLJALCA:

Ocena tveganja sistema oskrbe pitne vode v Občini Metlika iz vodovodnih sistemov Obrh, Jamniki in Hrast, na podlagi pripravljenih dokumentov HACCAP sistema in na podlagi izvedenih vzorčenj v sklopu notranjega in državnega monitoringa, se ocenjuje, da je zdravstveno tveganje za uporabnike sistema majhno oziroma zanemarljivo. Navedeno se dokazuje z rezultati vzorčenja iz katerih izhaja, da so le ti skladni in zdravstveno ustrezni z Uredbo o pitni vodi (Ur. list RS št.: 61/2023, z dne 02.06.2023).
Komunala Metlika s pripravljenim HACCAP načrtom ob morebitnih neskladnih vzorcih, izvede potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih neskladnosti in le te takoj preverja s kontrolnim vzorčenjem.

Letna poročila o kakovosti vode

Obvestilo uporabnikom o kakovost vode za leto 2023

Porocilo o zdravstvenem nadzoru pitnih vod 2023

Obvestilo o načinu obveščanja 2024

Letno poročilo pitna voda 2022

Obvestilo uporabnikom o kakovost vode za leto 2021

Letno poročilo o kakovosti pitne vode 2021

Izmerjene vrednosti parametrov pitne vode za preteklo leto  iz Priloge – 1,  Uredbe o pitni vodi

Izmerjene vrednosti parametrov pitne vode 2023 – Sistem Hrast

Izmerjene vrednosti parametrov pitne vode 2023 – Sistem Jamniki

Izmerjene vrednosti parametrov pitne vode 2023 – Sistem Obrh

Trdota vode

Trdota vode je pomemben podatek pri uporabi gospodinjskih aparatov (likalniki, pralni in pomivalni stroji, grelniki vode). Čim več kalcijevih in magnezijevih ionov zajeta ali načrpana voda na svoji poti raztopi in absorbira iz prsti in kamenin, tem trša je. Poznamo trajno trdoto vode, ki ostane v vodi tudi po prekuhavanju in začasno trdoto vode, ki se pri prekuhavanju izloči iz vode. Vsoto vseh spojin kalcija in magnezija imenujemo skupna trdota vode. Trdota vode se običajno meri v nemških stopinjah (odH). Ena stopinja pomeni vsebnost 10 mg CaO (vsebnost kalcija in magnezija) na liter vode. Pri bolj trdi vodi se pojavlja vodni kamen. Opredelitev trdote vode: od 0 do 4odH- zelo mehka voda;  od 4 do 8odH-mehka voda; od 8 do 12odH-srednje trda voda; od 12 do 18odH-dokaj trda voda; od 18 do 30odH-trda voda; nad 30odH-zelo trda voda.

Povprečna skupna trdota vode v občini Metlika je:

  • Obrh: 11,7
  • Jamniki: 11,4
  • Hrast: 17

 

Središče za dostopnost