dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Zimska služba

Zimsko vzdrževanje občinskih cest izvajamo na območju občine Metlika. Zimsko službo vsako leto vzpostavimo od 15. novembra do 15. marca. Če vremenske razmere brez izvajanja zimske službe ne dovoljujejo prevoznosti cest in javnih poti, se seveda čas delovanja zimske službe podaljša.

Zimsko službo organiziramo po programu v skladu z Zakonom o cestah. Zimska služba ima tri prioritetne rede, s katerimi se določa, katere površine so po pomembnosti prej na vrsti in koliko časa je potrebno za izvršitev določenih nalog.

Po naročilu izvajamo zimsko službo tudi za fizične in pravne osebe.

Izvajalci zimske službe

Za prevoznost državnih glavnih cest ter regionalnih cest skrbi CGP d.d.

Za prevoznost lokalnih in mestnih cest ter prehodnost ulic, javnih poti in pločnikov na področju občine pa je odgovorno naše podjetje.

Naloge zimske službe

Naloge in odgovornosti zimske službe so posipanje cest, pločnikov, stopnišč in ostalih površin namenjenih pešcem, strojno pluženje ter odvoz snega iz javnih površin po prenehanju sneženja.

S posipanjem pričnemo ob vsaki poledici ali pričetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pravilnik o vrstah vzdrževanja na javnih cestah in nivoju delovnega vzdrževanja javnih cest določa, da je s pluženjem potrebno pričeti ob 10 cm snega na cestišču za glavne prometnice, vse druge stranske ceste in parkirišča pa po 15 cm snega.

Kljub temu pa s pluženjem glavnih lokalnih cest in zbirnih mestnih cestah pričnemo prej. Za posipanje proti poledici uporabljamo predvsem morsko sol  ter pesek.

Za učinkovito izvajanje zimske službe imamo organizirano operativno vodenje zimske službe, stalno dežurno službo in stalno pripravljenost na domu. Dežurna služba deluje v prostorih podjetja. Tako neprekinjeno spremljamo stanje in razmere na voziščih in v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktiviramo dežurne posipalce za preprečevanje poledice.

Kategorizacija cest

Področje, za katerega zimsko vzdrževanje je zadolženo in odgovorno naše podjetje, obsega več kot 120 kilometrov. Pravilnik o vrstah vzdrževanja na javnih cestah in nivoju delovnega vzdrževanja javnih cest deli ceste po posameznih prioritetah na šest razredov, glede na kategorije, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne posebnosti.

  1. razred: Vanj so uvrščene avtoceste in hitre ceste, na katerih mora biti prevoznost zagotovljena 24 ur na dan. Ob sneženju mora biti prevoznost zagotovljena na celotnem vozišču, pomembnejših križiščih, dovozih k večjim parkiriščem in dostavni pasovi.
  2. razred: V tem razredu so glavne ceste, glavne mestne ceste in pomembnejše regionalne ceste, ki morajo biti prevozne med 5. in 22. uro. Ob sneženju so med 22. in 5. uro zjutraj so možni do dve uri trajajoči zastoji.
  3. razred: Druge regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirna mesta in krajevne ceste. Te morajo biti očiščene med 5. in 20. uro. Možni so zastoji do dveh ur med 20. in 5. uro zjutraj.
  4. razred: Vanj so vključene druge lokalne, mestne in krajevne ceste. Prevoznost je praviloma zagotovljena od 7. do 20. ure. Ob sneženju so možni krajši zastoji, ob močnejših padavinah pa tudi poldnevni.
  5. razred: Javne poti, parkirišča in kolesarske povezave, kjer je treba za prevoznost upoštevati krajevne potrebe. Ob sneženju je možni zastoj do enega dne, ob močnejših padavinah tudi več.
  6. razred: V ta razred so uvrščene ceste, ki se v zimskih razmerah zaprejo.

Tudi lokalne in mestne ceste, ulice, pločniki, trgi in parkirišča so razdeljeni v prednostne razrede, in sicer po kriteriju frekvence prometa.

Soodgovornost udeležencev v prometu : Pomembno je, da so vsi udeleženci v prometu primerno opremljeni. Svetujemo voznikom, da poskrbite za ustrezno opremljenost vaših vozil. Pešcem pa predvsem priporočamo primerno obutev.

Ovire pri izvajanju zimske službe:  Veliko težav povzročajo parkirana vozila. Prav zaradi njih je pluženje oziroma čiščenje nemalokrat onemogočeno, zato je pomembno, da pravočasno umaknete svoja vozila s parkirišč oziroma javnih poti in nam tako omogočite, da lahko hitro in učinkovito očistimo parkirišča, zasnežene pločnike in pešpoti.

Dolžnosti lastnikov:  Dobronamerno opozarjamo občane, da so dolžni očistiti sneg in vzdrževati pločnike pred svojimi hišami. Enako velja tudi v primeru večstanovanjskih in poslovnih objektov.

Kontakt: 031 876 963

Središče za dostopnost