dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Vzdrževanje cest

V občini izvajamo gospodarsko dejavnost, ki zagotavlja ohranjanje lokalnih cest, javnih poti in objektov na njih v primernem stanju, uporabnikom pa varno, udobno in gospodarno uporabo. Sem sodi tudi nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Lokalnih cest in javnih poti za katere smo odgovorni je preko 110 kilometrov.

Javne ceste se vzdržujejo v javnem interesu, na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, varstvo okolja, ter v skladu s predpisanimi tehničnimi smernicami.

Naše naloge na tem področju so:

  • pregledniška služba, ki ugotavlja nepravilnosti in pomanjkljivosti na cestah in opravlja tudi manjša vzdrževalna dela in zavarovanja,
  • redno vzdrževanje prometnih površin: čiščenje vozišča, čiščenje prometnih površin zunaj vozišča, popravila poškodb zaradi pomladanske odjuge,
  • redno vzdrževanje bankin: čiščenje, popravila, utrjevanje in uravnavanje, rezanje in prekop za odvod vode,
  • redno vzdrževanje: čiščenje, lokalna popravila ali nadomestitve posameznih delov, izkopi iztokov za vodo, zamenjava pokrova jaška, izkopi zasutih jarkov,
  • redno vzdrževanje brežin: čiščenje, utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala, lokalne dopolnitve ozelenitve, lokalna popravila brežin in nasipov, odstranitev materiala za mrežami, popravila mreže ;
  • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme.

Kontakt: 031 876 963

Dežurna služba izven rednega delovnega časa 051 235 435

Središče za dostopnost