dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Urejanje javnih površin

Urejanje javnih površin

Skrbimo za redno čiščenje javnih površin (ceste, pločnike, pešpoti  parkirišča) na celotnem območju občine. Na območju mesta Metlika dela izvajamo vsakodnevno, po vaseh pa občasno po potrebi.

Praznimo in vzdržujemo tudi ulične koške za odpadke, čistimo poti ob zelenicah, sprehajalne poti, parkirišča, stopnišča, kosimo travo ob cestah in pločnikih ter obrezujemo drevje ob cesti (zaradi zagotovitve preglednosti ob cestah in svetlega profila vozišča).

Izvajamo tudi dodatna čiščenja po večjih prireditvah.

Urejanje zelenih površin in gredic

Urejamo in vzdržujemo javne parke, nasade, drevorede, zelenice, otroška igrišča in ostale površine. Sem spada 1.549 m2 cvetličnih gred, 58.571m2 zelenic, 9.391m2 cestnih obrovov ter 23.693m2 travnikov.

Splošna komunala

Ostale splošne komunalne dejavnosti so vse tiste, ki jih Komunala Metlika opravlja poleg obveznih in izbirnih, pa jih občina ne more zagotoviti z nobenim drugim izvajalcem.

Sem spada obešanje zastav ob državnih praznikih in proslavah, novoletna okrasitev, razne ureditve prireditvenih prostorov s komunalno logistiko v času prireditev, kamor spadajo vzdrževanje sanitarij in prireditvenega prostora, vzdrževanje internega prometnega režima in drugo.

Ob sušah zagotavljamo razvoz pitne vode.

V primeru naravnih nesreč sodelujemo z enotami civilne zaščite.

Čistimo tudi ulične peskolove (123 kom) in raztežilnike visokih kanalizacijskih voda.

Postavljamo in vzdržujemo cestno prometno signalizacijo, ki je v pristojnosti občine.

Kontakt: 031 391 508

Središče za dostopnost