dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Redni odvoz

Redni odvoz od vrat do vrat

Odpadke povzročamo vsi, zato moramo biti v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi, ki na območju posamezne občine stalno, začasno ali občasno bivamo v svojih ali najetih nepremičninah, smo lastniki počitniške hiše ali opravljamo poslovno dejavnost. Ravnanje z odpadki ureja več predpisov, predvsem pa Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o odlaganju odpadkov, Uredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika. Stroške ravnanja z odpadki smo dolžni plačevati vsi stalno ali začasno prijavljeni prebivalci, ki smo vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Vključitev v sistem ravnanja z odpadki pomeni zbiranje in oddajanje odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat (redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov), oddajanje odpadkov na ekoloških otokih, zbirnih centrih in v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev ter oddajanje kosovnih odpadkov.

Obveznost plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki nastane z dnem stalne ali začasne prijave bivanja v občini Metlika in se plačuje glede na število oseb. Podatek o številu oseb, za katere se plačuje odvoz odpadkov je naveden na vaši položnici.

Kako se vključimo v sistem ravnanja z odpadki:

Če stanujete v individualni hiši : Z obvestilom na naš poštni ali elektronski naslov sporočite podatke lastnika stanovanjskega objekta, število oseb vašega gospodinjstva in želeno prostornino zabojnikov za mešane odpadke.

Če stanujete v večstanovanjskem objektu: Stavba mora imeti upravnika, če ima več kot dva etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov. S stavbo upravlja upravnik, ki ga izberete etažni lastniki.

Upravnik v imenu lastnikov uredi vključitev v sistem ravnanja. Delitev stroškov, ki izvirajo iz stavbe, torej tudi stroške komunalnih storitev, med etažne lastnike mesečno pripravlja upravnik.

Če ste lastnik zidanice/vikenda: Ne glede na to, da obveznosti iz naslova ravnanja z odpadki plačujete na vašem stalnem oz. začasnem bivališču, morate biti v sistem vključeni tudi kot lastniki počitniškega objekta.

Če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik:  Z obvestilom, naslovljenim na naš poštni ali elektronski naslov, sporočite podatke pravne osebe in želeno prostornino zabojnika za mešane odpadke in odpadno embalažo.

Zabojnik za mešane odpadke: Odpadke, ki se ne predelajo, odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Kljub temu, da odpadke dosledno ločujemo, nastajajo tudi takšni, ki se jih ne da predelati. Zato moramo imeti vsi povzročitelji odpadkov zabojnik za mešane komunalne odpadke. Izbirate med prostorninama 120 ali 240 litrov in  jih lahko kupite tudi pri nas.

V zimskem času morate poskrbeti, da smetarska vozila nemoteno pridejo do vašega zabojnika in ga spraznijo. Enako velja tudi za zbirna mesta, kjer so postavljeni skupni zabojniki za stanovalce večstanovanjskih objektov. Stanovalci so dolžni odstraniti sneg s pokrovov zabojnikov.

Urnik odvoza 2022

 

Središče za dostopnost