dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

E-račun, položnica

PREJEM IN PLAČILO RAČUNA

Klasični račun v papirni obliki: Račun s položnico prejmete približno 10. delovni dan v mesecu. Račun lahko poravnate na vseh poštah in bankah ali na blagajni Komunale Metlika.

E-račun: Če želite, se lahko odločite za e-račun za komunalne storitve v elektronsko banko. E-račun enakovredno nadomešča račun v papirni obliki in je do okolja prijaznejši.

Direktna obremenitev (SEPA): Izberete lahko tudi možnost direktne obremenitve vašega plačilnega računa oz. trajnika. Če želite skleniti novo soglasje za izvajanje direktnih obremenitev ali spremeniti obstoječe, to uredite osebno na sedežu Komunale Metlika. Soglasje za direktno obremenitev lahko podpiše zgolj plačnik storitve in pri tem predloži veljavni osebni dokument ter bančno kartico. O znesku direktne obremenitve ste mesečno obveščeni z računom. Bremenitev plačilnih računov se izvaja mesečno, 18. dan v mesecu.

E-račun

splošni pogoji za poslovane z e-računom

002 VLOGA ZA PREJEMANJE E-RACUNA

003 PREKLIC VLOGE ZA E-RACUN

PRAVILNIK O ODPISU VODE

 

POSTAVKE NA POLOŽNICI

Odločili smo se za novo, preglednejšo obliko obračuna storitev – položnico. Izpis je obojestranski, in sicer:

 

  • na prvi strani je, poleg splošnih podatkov o uporabniku in njegovem odjemnem mestu, tudi zbirna specifikacija računa: znesek za vodo, odvajanje, čiščenje in odpadke. Navedeni so tudi prejemniki zbranih sredstev: občina, država, Cerod in Komunala.

 

  • na hrbtni strani pa so podrobnejše specifikacije računa po posameznih postavkah.

 

 

VODA

Vodarina se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode. Cena vodarine vključuje tudi znesek vodnega povračila.

Omrežnina se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede  na dimenzijo vodomera oziroma glede na zmogljivost priključka v primeru, ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom. V večstanovanjskih stavbah, ki posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za DN20. Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode. Omrežnina pokriva stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri ..), stroške zavarovanja infrastrukture, stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod.

ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode .

Omrežnina se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede  na dimenzijo vodomera oziroma glede na zmogljivost priključka v primeru, ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom. V večstanovanjskih stavbah, ki posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za DN20. Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode. Omrežnina pokriva stroške  amortizacije oziroma najema javne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode (cevovodi, črpališča, jaški …)

Okoljska dajatev je posebna postavka, ki jo sprejema in nalaga država. Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva način odvajanja komunalne odpadne vode:

 

  • če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo s sekundarnim in terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se okoljska dajatev zmanjša za 90 %,

 

  • če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v MKČN z ustreznim čiščenjem, se ravno tako okoljska dajatev zmanjša za 90 %.

 

  • če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v pretočno ali nepretočno greznico, se obračuna okoljska dajatev v polni višini.

 

  • če je uporabnik nepriključen na javni vodovod z MKČN in uporabnik, ki je priključen na ČN in ima nemerjeno porabo, se za obračun okoljske dajatve upošteva število stalno in/ali začasno prijavljenih oseb v stavbi in mesečno 3 m3/ osebo.

 

 

ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode .

Omrežnina se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede  na dimenzijo vodomera oziroma glede na zmogljivost priključka v primeru, ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom. V večstanovanjskih stavbah, ki posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za DN20. Omrežnina se zaračunava mesečno in pokriva stroške javne infrastrukture za čiščenje komunalne odpadne vode (čistilna naprava), stroške zavarovanja infrastrukture.

ODPADKI

Zbiranje komunalnih odpadkov vsebuje ceno javne infrastrukture (zbirni centri) in ceno storitve. Cena storitve pokriva stroške zbiranja  določenih vrst komunalnih odpadkov:

 

  • Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov od vrat do vrat,

 

  • Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,

 

  • Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov (zbrano na zbirnem centru in zbiralnicah) in kosovnih odpadkov,

 

  • Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže.

 

Zaračunava se v skladu z veljavnim cenikom. Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa zbranih odpadkov.

Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov: To storitev izvaja podjetje Cerod Novo mesto in se zaračunava na osnovi veljavnega cenika.   .

GREZNICE IN MKČN

Storitve greznic in MKČN  vsebujejo ceno storitve in omrežnino. Cena storitve se zaračunava po veljavnem ceniku in glede na dobavljeno vodo. V primeru, da se poraba ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se zaračunava na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih oseb ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 3 m3  na osebno na mesec.

Omrežnina se zaračunava glede na dimenzijo vodomera oz. glede na zmogljivost priključka v primeru, ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom. Omrežnina se zaračunava mesečno in pokriva stroške javne infrastrukture za čiščenje komunalne odpadne vode (čistilna naprava), stroške zavarovanja infrastrukture.

Središče za dostopnost