dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Predstavitev

Osnovne dejavnosti

  • oskrba s pitno vodo,
  • zbiranje in prečiščevanje komunalne odpadne vode,
  • zbiranje in odvoz odpadkov.

Ostale dejavnosti

  • vzdrževanje javne snage,
  • vzdrževanje zunanjih površin in nasadov,
  • vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic,
  • izvajanje zimske službe,
  • vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti,
  • gradnja komunalne infrastrukture.

Smo del projekta ASI

V podjetju izvajamo aktivnosti v okviru projekta ASI, katerega namen je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Smo del projekta ASI

Strategija ASI

Zgodovina

Sledovi organizirane komunalne službe v občini Metlika segajo v leto 1922, ko je Odbor mestne občine Metlika sklenil, da bo za metliški vodovod prispeval Meščanski skupnosti 25.000 dinarjev. Leta 1924 je bil izdelan glavni načrt za gradnjo vodovoda v Metliki, vendar pa je mesto Metlika začelo graditi zajetje v Obrhu in vodohran na Veselici šele leta 1933. Junija 1935 je bil opravljen tlačni preizkus na metliškem vodovodu, novembra istega leta pa je bil vodovod tudi dograjen. Dvojni vodohran na Veselici v velikosti 150 m3 je zagotavljal potrebno količino vode za 13 javnih pip in 14 hidrantov. Premožnejši posamezniki, ustanove in uradi so pridobili tudi lastne vodovodne priključke. Leto 1935 zato opredeljujemo kot začetek javne vodooskrbe v občini Metlika.

Vodovodno omrežje je sprva upravljala občina sama. Leta 1959 je bila ustanovljena komunalna uprava, ki naj bi skrbela za vsa področja komunalne infrastrukture. Kolektiv je leta 1962 štel že 43 ljudi in zajemal remontno-zidarsko skupino, mizarstvo, kovinsko delavnico s kleparji in kovači ter skupino delavcev, ki so skrbeli za vodovode na območju občine Metlika, za javne nasade in parke, za snago na mestnih ulicah. Delavnice so že imeli za vinsko kletjo, občanom pa so nudili tudi druge obrtne storitve. Iz občinskega proračuna so pridobili le okoli 15% prihodkov, ostalo pa so realizirali na trgu.

Leta 1965 se je Komunalna uprava preoblikovala v Komunalno podjetje Metlika. Podjetje Marmor iz Gradca se mu je pridružilo leta 1969. Leta 1973 sta se podjetji Metlikatrans in Komunalno podjetje Metlika združili v Transportno gradbeno podjetje Metlika (TGP). Podjetje je imelo ob združitvi štiri enote (kasneje TOZD-e): gradbeništvo, transport, obrt in komunalno gospodarstvo. Zaposlovalo je tudi preko 400 delavcev. TOZD Gradbeništvo in TOZD Obrt sta se leta 1981 izločila iz TGP in pridružila Splošnemu gradbenemu podjetju Pionir iz Nove mesta. V začetku leta 1984 pa sta se razšla še preostala TOZD-a tako, da se je TOZD Transport preoblikoval v podjetje Metko, TOZD Komunalno gospodarstvo pa v samostojno Komunalno podjetje.

Današnjo organiziranost je podjetje doseglo v letu 1995, ko je bila z občinskim odlokom organiziranost prilagojena zahtevam Zakona o gospodarskih javnih službah. Podjetje je postalo družba z omejeno odgovornostjo v sto odstotni lasti občine Metlika. Večina dejavnosti je usmerjena v zagotavljanje javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki, urejanjem mesta in pokopališč in skrbjo za javno snago. Gradbena dejavnost pa je usmerjena predvsem v izvajanje investicijskih del in rekonstrukcij na področju vodooskrbe in odvajanja odpadnih voda.

 Zgodovina odvoza odpadkov

Leta 1965 je bil sprejet tudi prvi odlok o ravnanju z odpadki v občini Metlika in objavljen v Uradnem vestniku Dolenjske v številki 10/1965. Odvoz odpadkov je bil obvezen za podjetja, zavode, ustanove, obrt in vse tiste, »ki nimajo zaprtega smetišča na takih mestih, ki so izpostavljena videzu«.

Odvoz odpadkov je sprva potekal le iz mestnega središča in blokovskega naselja s konjsko vprego in sicer enkrat tedensko. Odpadki so se odlagali na »Žabjeku« ob Cesti XV. brigade.

Odvoz odpadkov s konjsko vprego iz gradbišča hotela – Bela krajina

Leta 1971 se je začelo odpadke odvažati s traktorjem in prikolico, odvoze pa je pogodbeno opravljal zasebnik. Še vedno se je odpadke vozilo le iz Metlike, enkrat tedensko iz gospodinjstev, dvakrat tedensko iz blokovskega naselja. V letu 1974 so se uvedli hišni smetnjaki, odpadki pa so odvažali s posebnim zaprtim tovornim vozilom. Deponija se je istega leta preselila v Špitalsko Drago ob cesti Metlika-Grabrovec, leta 1980 pa v Bočko, kjer so se odpadki odlagali do leta 2007.

prvi zaprti smetarski avto

V letu 1991 je bil sprejet nov odlok o ravnanju z odpadki, ki je nalagal obveznost odvoza odpadkov iz vseh naselij v Občini Metlika.

V skladu s spremembami zakonodaje in prilagojevanjem le-te evropskim normativom se je v Bočki v letu 2003 pričela gradnja zbirnega centra za ravnanje z odpadki s prekladalno rampo in cestno tehtnico. Vzporedno pa se začenja tudi ločeno zbiranje odpadkov in izločevanje papirja, plastike in stekla na ekoloških otokih po celotni občini. Od zaprtja lokalne deponije se odpadki odvažajo na regijsko odlagališče CEROD v Leskovec pri Novem mestu.

 

Središče za dostopnost