dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Katalog informacij javnega značaja

Informacije glede obdelave osebnih podatkov tretje osebe

Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu

NAZIV ORGANA

Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.

Cesta XV. Brigade 4,

8330 Metlika

Telefon: 07 3637 200

E-mail:  info@komunala-metlika.si

ID za DDV: SI38241528

Matična številka: 5157064

Transakcijska računa:

SI56 0299 4001 9444 579 pri NLB d.d.

SI56 1910 0001 0247 619 pri DBS d.d.

ODGOVORNA URADNA OSEBA

Bojan Krajačič, direktor

ORGANI DRUŽBE

Ustanovitelj:  Občina Metlika

Nadzorni svet: Damjan Sever, predsednik,  Anton Draginc, Aleksander Lazukin, Tanja Milek Nemanič, Veljko Goleš.

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA

1.2.2006

DATUM ZADNJE SPREMEMBE KATALOGA

6.4.2023

Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletnem naslovu:

https://www.komunala-metlika.si/o-podjetju/katalog-informacij-javnega-znacaja

in v fizični obliki na sedežu podjetja.

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 1. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2a) Organigram in podatki o organizaciji

 KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Ustanovitelj in edini lastnik javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o. je Občina Metlika.

Javno podjetje opravlja naslednje osnovne dejavnosti: zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, ravnanje z odplakami, zbiranje in odvoz odpadkov, Podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po javnih pooblastilih, danih z odloki, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster ipd.) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb. Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.

DRUŽBA JE REGISTRIRANA ZA NASLEDNJE DEJAVNOSTI (standardna klasifikacija):

A01.110           Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

A01.130           Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

A01.160           Pridelovanje rastlin za vlakna

A01.190           Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

A01.240          Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

A01.250          Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

A01.260          Pridelovanje oljnih sadežev

A01.270          Gojenje rastlin za izdelavo napitkov

A01.280          Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin

A01.290          Gojenje drugih trajnih nasadov

A01.300          Razmnoževanje rastlin

A01.500          Mešano kmetijstvo

A02.100          Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

A02.400          Storitve za gozdarstvo

C20.150          Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

C25.620          Mehanska obdelava kovin

C33.140           Popravila električnih naprav

D35.111            Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah

D35.119           Druga proizvodnja električne energije

E36.000          Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

E37.000          Ravnanje z odplakami

E38.110           Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E38.210           Ravnanje z nenevarnimi odpadki

E38.310           Demontaža odpadnih naprav

E38.320          Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

E39.000          Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

F41.100           Organizacija izvedbe stavbnih projektov

F41.200           Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

F42.110           Gradnja cest

F42.210           Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

F42.910           Gradnja vodnih objektov

F42.990          Gradnja drugih objektov nizke gradnje

F43.110           Rušenje objektov

F43.220          Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

F43.390          Druga zaključna gradbena dela

F43.990          Druga specializirana gradbena dela

G46.130          Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

G46.140          Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

G46.610          Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo

G46.620         Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji

G46.630         Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji

G46.770          Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

H49.310          Mestni in primestni kopenski potniški promet

H49.391          Medkrajevni in drug cestni potniški promet

H49.410          Cestni tovorni promet

H49.410          Cestni tovorni promet

H52.100          Skladiščenje

H52.240          Pretovarjanje

I55.300           Dejavnost avtokampov, taborov

L68.200          Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L68.320          Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

M69.200         Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

M70.220         Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

M71.129          Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

M73.120          Posredovanje oglaševalskega prostora

M74.900         Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

N77.120          Dajanje tovornjakov v najem in zakup

N77.310          Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup

N77.320          Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

N77.390         Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

N81.100          Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

N81.290          Čiščenje cest in drugo čiščenje

N81.300          Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

N82.110          Nudenje celovitih pisarniških storitev

N82.300         Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

N82.990         Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

S95.220          Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

S95.240          Popravila pohištva

S95.290          Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

S96.030          Pogrebna dejavnost

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

Direktor podjetja (Bojan Krajačič)

Skupne službe (Renata Mihelčič)

Vodovod in kanalizacija (Anton Ogulin, Igor Vukšinič)

Javna snaga (Nikolaj Drkušič)

Ceste (Uroš Bradica)

Analize, razvoj, projekti (Nevenka Kremesec)

Kontakti : https://www.komunala-metlika.si/o-podjetju/kontakti/

ORGANIGRAM ORGANA

2b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja: Renata Mihelčič, vodja skupnih služb

Telefon: 07 363 72 03, e-pošta: renata.mihelcic@komunala-metlika.si

2c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Predpisi EU

Državni predpisi uradni list:

Državni predpisi pisrs

Najpomembnejši zakoni:

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o varstvu okolja

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)

Lokalni predpisi:

Najpomembnejši lokalni predpisi in njihove dopolnitve z delovnega področja organa:

2č)  seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

STRATEŠKI DOKUMENTI

2d) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

SEZNAM EVIDENC

 • Kataster podzemnih objektov (vodovod, toplovod, kanalizacija)
 • Evidenca priključkov (vodovod, kanalizacija)
 • Evidenca črpališč in vodohranov
 • Evidenca zbirnih mest in ekoloških otokov
 • Evidenca vzdrževanih lokalnih cest
 • Evidenca javnih zelenih površin
 • Evidenca odjemnih mest
 • Evidenca lastnikov vodovodnih priključkov in priključkov na javni kanal
 • Evidenca plačnikov
 • Evidenca sklenjenih pogodb
 • Evidenca izterjav
 • Evidenca vhodnih in izhodnih dokumentov
 • Evidenca najemnikov nagrobnih parcel
 • Evidenca pokojnih na pokopališčih
 • Evidenca grobov

2.e Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

SEZNAM ZBIRK

 2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • obvestila na računih za komunalne storitve
 • letaki in obvestila
 • elektronski obrazci na spletni strani družbe 

Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

 OPIS DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

Za dostop preko spleta potrebujete dostop do spleta in ustrezen brskalnik, preko katerega se povežete na www.komunala-metlika.si

Za informacije v tiskani obliki in informacije, ki niso javno objavljene, prosilci lahko zaprosijo s pisno vlogo pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Komunale Metlika v času uradnih ur ali v predhodno dogovorjenem času.

Vsi obrazci, vezani na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) so dostopni na  povezavi: www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/

 1. Cenik posredovanja informacij javnega značaja

Komunala Metlika d.o.o. lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 5) Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov. Zahteve po informacijah javnega značaja do vzpostavitve kataloga še nismo prejeli.

Središče za dostopnost