dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Priključitev

Projekt hišnega kanalizacijskega priključka

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na kanalizacijski sistem morate pridobiti tudi potrditev projekta za izvedbo priključitve (PZI hišnega kanalizacijskega priključka). Projekt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega  sistema, s katerim kot upravljavci javnega kanalizacijskega omrežja določamo pogoje za tehnično izvedbo in uporabo objektov ter naprav na območju v upravljanju Komunale Metlika.

Minimalna dimenzija hišnega priključka je 16 cm. Kanalizacijski vodi morajo biti položeni tako, da so zaščiteni pred vplivom zmrzovanja. Padci pri hišni kanalizaciji ne smejo biti manjši od 1,5% in večji od 3%. Vsak uporabnik mora zgraditi revizijski jašek na svojem zemljišču.

Padavinske odpadne vode z utrjenih površin in s streh je potrebno ponikati na zemljišču lastnika. V kanalizacijo ni dovoljeno priključevanje podtalne vode, drenažne vode, vode iz izvirov in ponikovalnic.

Stroški izdelave priključka bremenijo lastnika objekta.

Središče za dostopnost