dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Kanalizacijski sistem

Kanalizacijsko omrežje

Lastnica komunalne infrastrukture, med katero sodi tudi javni kanalizacijski sistem, je Občina Metlika. Občina načrtuje, vodi razvoj in obnovo javnega omrežja. Ko je pridobljeno uporabno dovoljenje za novo izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, občina s pogodbo o najemu infrastrukturo prenese v upravljanje Komunali Metlika. Komunala Metlika  plačuje najemnino Občini.

Kanalizacijski sistem predstavlja zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod, ki poteka od mesta nastanka do čistilnih naprav. Pitna voda namreč takoj po uporabi postane komunalna odpadna voda. Skupaj z odpadno vodo iz industrije in padavinsko vodo potuje v javno kanalizacijo. Ta se konča na čistilni napravi, kjer je voda pred vrnitvijo v naravno okolje očisti. Krogotok vode je tako sklenjen.

Javni kanalizacijski sistem je pomemben del komunalne infrastrukture, ki pozitivno vpliva na kakovostno bivalno okolje. Z urejenim zajemom in čiščenjem odpadnih vod varujemo zdravje ljudi, preprečujemo nastajanje in širjenje bolezni. Obenem tudi preprečujemo onesnaževanja nadzemnih in podzemnih voda.

Kanalizacijski sistem sestavljajo cevovodi različnih dimenzij, črpališča, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, revizijski jaški, lovilci olj in peskolovi ter čistilne naprave.

Večji del kanalizacijskega sistema deluje na osnovi prostega padca, torej gre za gravitacijsko kanalizacijo. Na mestih, kjer prostega padca ni moč zagotoviti, se v sistem vgradijo črpalke. Te črpajo odplake do čistilnih naprav. Tako kanalizacijo imenujemo tlačna kanalizacija.

Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje ter čistilne naprave v Metliki (s Križevsko vasjo), Rosalnicah,  Gradcu, Podzemlju, Krasincu, Suhorju, Bušinji vasi, Radovici in Drašičih.

Kanalizacijski sistem Metlika je mešan, kar pomeni, da se v sistem odvajajo komunalne vode in padavinske odpadne vode. Vsi ostali sistemi pa so ločeni in sprejemajo le  komunalno odpadno vodo. Padavinske vode ni dovoljeno odvajati v te sisteme, ker čistilne naprave ne morejo sprejeti tako velikih količin vode in niso narejene za čiščenje padavinske vode. Vsak uporabnik, ki je priključen na ločen kanalizacijski sistem mora zato imeti individualno rešitev odvajanja padavinskih voda v ponikovalnico ali vodotok.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH – Novo mesto), izvaja redno vzorčenje na vseh čistilnih napravah v Občini Metlika. Odpadne vode, ki odtekajo iz čistilnih naprav ustrezajo predpisom in ne prekoračujejo mejnih vrednosti, kar pomeni de je čiščenje učinkovito.

Odpadne vode delimo na komunalne, industrijske in padavinske, skupaj pa predstavljajo mešanico odpadnih vod. Komunalne nastajajo pri gospodinjstvih zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri pripravi hrane, pranju in podobnih opravilih. Industrijske vode nastajajo pri rabi vode v industriji, obrti in drugih gospodarskih dejavnostih. Padavinska voda pa kot posledica padavin onesnažena odteka iz utrjenih površin.

Na območju Občine Metlika glede na količino prodane vode letno nastane okoli 400.000 m3  komunalne odpadne vode.

Seznam kanalizacijskih omrežij v občini

VRSTA VODA Skupaj kanal Mešani sistem Fekalna kanalizacija Meteorna kanalizacija Število črpališč
METLIKA 27900 m 21160 m 3890 m 2850 m 2
ROSALNICE 3930 m 0 3930 m 0 0
PODZEMELJ 3300 m 0 3300 m 0 0
SUHOR 2590 m 0 2590 m 0 0
KRASINEC 3550 m 0 3550 m 0 0
GRADAC 5130 m 0 5130 m 0 6
RADOVICA 4140 m 0 4140 m 0 3
DRAŠIČI 2430 m 0 2430 m 0 1
BUŠINJA VAS 1772 m 0 1772 m 0 0
54.742 m 21.160 m 30.732 m 2.850 m 12
Središče za dostopnost