dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Male čistilne naprave

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:

 • nepretočne greznice ali
 • male komunalne čistilne naprave (MKČN).

Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, moramo izvajati:

 • prevzem blata iz nepretočnih greznic,
 • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
 • prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic,
 • izvajati preglede malih komunalnih čistilnih naprav.

Blato odvažamo na Centralno čistilno napravo Metlika, kjer se ustrezno obdela. Po obdelavi blato odpeljemo na Cerod, ki poskrbi za okoljsko ustrezno odstranjevanje.

Upravljavci male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice morate omogočiti prevzem in odvoz blata ter izvajanje pregledov malih komunalnih čistilnih naprav.

Obvezno praznjenje greznic in MKČN

Greznice in MKČN je potrebno sprazniti najmanj enkrat v treh letih. Obvezno praznjenje je predpisano s strani državne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode moramo zagotavljati prevzem blata iz greznic in MKČN in o tem voditi ustrezne evidence.

Izjema so kmetijska gospodarstva, za katera je obvezna storitev le storitev pregleda malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, če:

 • gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
 • lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve pregleda predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Komunala Metlika je v občini edina pooblaščena za praznjenje greznic ter za prevzem in obdelavo greznične gošče in blata, zato je naročilo možno samo pri nas. O datumu praznjenja vas pravočasno pisno obvestimo. Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično goščo in blato prevzamemo in ju, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, predelamo na Čistilni napravi.

Obveznosti Komunale pri MKČN

Kot izvajalci javne službe moramo vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na območju izvajanja službe pregledati enkrat na tri leta. Prvi pregled se izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev. O pregledu izdamo poročilo.

Pozitivno poročilo o pregledu MKČN pomeni, da je:

 • obratovanje naprave ob pregledu ustrezno, čiščenje odpadne vode pa skladno z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode,
 • nazivna zmogljivost naprave ustrezna, glede na število priključenih PE ter predvideno porabo vode na PE, obratovanje naprave ob pregledu v skladu z navodili, s katerimi razpolaga lastnik ali upravljavec naprave in se nanašajo na obratovanje naprave, ki je predmet pregleda,
 • upoštevano spoštovanje prepovedi, pogojev in omejitev glede odvajanja očiščene komunalne odpadne vode,
 • zagotovljena hramba dokumentov, ki so bili predloženi s strani lastnika ali upravljavca naprave in upoštevani pri pregledu (kot npr. navodilo za obratovanje, Izjava o lastnostih, vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, itd.).

Pregled naprave z naše strani ni potreben, če upravljavec male komunalne čistilne naprave v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane mejne vrednosti.

Lastniku MKČN se v primeru pozitivnega poročila o pregledu MKČN okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zniža za 90%.

Obveznosti uporabnika MKČN

Upravljavci/lastniki male komunalne čistilne naprave nas morate pisno obvestiti o začetku:

 • obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja,
 • uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.

Iz obvestila morajo biti razvidni podatki o lastniku objekta (firma in sedež lastnika objekta, če je lastnik pravna oseba, oziroma ime in priimek ter naslov lastnika objekta, če je lastnik posameznik) ter izjava lastnika o skladnosti naprave v skladu z uredbo.

Znižanje okoljske dajatve

V primeru, da se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) z ustreznim čiščenjem, se pri letnem seštevku enot obremenitve upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 90 % tako, da se letni seštevek enot obremenitve zmanjša za 90%. V tem primeru okoljska dajatev znaša 0,0528 EUR/m³ odvedene odpadne vode.

Če lastnik objekta želi uveljaviti nižjo okoljsko dajatev (zmanjšano za 90%), mora lastnik, na podlagi pravilnika o prvih meritvah med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave (MKČN) opraviti prve meritve in izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN pod 50 PE. Prve meritve lahko opravi le pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa. Analizni izvid o opravljenih meritvah, ki je priloga k Poročilu o prvih meritvah za MKČN pod 50 PE ne sme biti starejši od 30 dni.

Način, kako uredite upravičenost do nižje okoljske dajatve: Poleg vaših podatkov (ime, priimek, naslov, kontaktna številka) predložite poročilo o prvih meritvah za MKČN manjše od 50 PE in analizni izvid. Če gre za tipsko MKČN priložite tudi izjavo o lastnostih (skladnostih) vaše MKČN in v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Potrebno predložite lahko osebno na sedežu našega podjetja ali po elektronski pošti na naslov info@komunala-metlika.si.

Na osnovi popolne vloge boste upravičeni do znižanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To bo upoštevano pri obračunu komunalnih storitev v naslednjem mesecu po prejemu vloge.

Središče za dostopnost