dežurna služba vodovod 041 697 954, dežurna pogrebna služba 07 3637 219

Greznice

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:

  • nepretočne greznice ali
  • male komunalne čistilne naprave (MKČN).

Za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, moramo izvajati:

  • prevzem blata iz nepretočnih greznic,
  • prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
  • prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic,
  • izvajati preglede malih komunalnih čistilnih naprav.

Blato odvažamo na Centralno čistilno napravo Metlika, kjer se ustrezno obdela. Po obdelavi blato odpeljemo na Cerod, ki poskrbi za okoljsko ustrezno odstranjevanje.

Obvezno praznjenje greznic in MKČN

Greznice in MKČN je potrebno sprazniti najmanj enkrat v treh letih. Obvezno praznjenje je predpisano s strani državne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Izvajalci javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode moramo zagotavljati prevzem blata iz greznic in MKČN in o tem voditi ustrezne evidence.

Izjema so kmetijska gospodarstva, za katera je obvezna storitev le storitev pregleda malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, če:

  • gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
  • lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve pregleda predloži pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.

Komunala Metlika je v občini edina pooblaščena za praznjenje greznic ter za prevzem in obdelavo greznične gošče in blata, zato je naročilo možno samo pri nas. O datumu praznjenja vas pravočasno pisno obvestimo.

Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično goščo in blato prevzamemo in ju, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, predelamo na Čistilni napravi.

Središče za dostopnost